1917 سم مندس

۲۰۱۹

۱۹۱۷/ سم مندس   وظیفۀ تکنیک، انتقال درونیات مؤثر به بطن اثر است [۱] – الکساندر آستروک   بیش از هفتاد سال از جملۀ «آستروک» می‌گذرد. سینما، شکل‌هایی متفاوت...

۲۰۱۹

۱۹۱۷/ سم مندس   وظیفۀ تکنیک، انتقال درونیات مؤثر به بطن اثر است [۱] – الکساندر آستروک   بیش از هفتاد سال از جملۀ «آستروک» می‌گذرد. سینما، شکل‌هایی متفاوت به خود دیده؛ امّا هنوز مسئلۀ تکنیک، تعریف واحدی دارد؛ عاملی

ادامه مطلب

۲۰۱۹

۱۹۱۷/ سم مندس   وظیفۀ تکنیک، انتقال درونیات مؤثر به بطن اثر است [۱] – الکساندر آستروک   بیش از هفتاد سال از جملۀ «آستروک» می‌گذرد. سینما، شکل‌هایی متفاوت به خود دیده؛ امّا هنوز مسئلۀ تکنیک، تعریف واحدی دارد؛ عاملی

ادامه مطلب
اسکرول به بالا