اصغر فرهادی

تلخی‌های بی‌پایان

فروشنده / اصغر فرهادی   تعرضِ پیرمرد گرسنه به رعنا -همه‌چیز از آن صحنۀ لعنتی آغاز می‌شود؛ صحنه‌ای که اگر یک عطف ِ پنهان نبود، و اگر فیلم‌ساز نشانش...

تلخی‌های بی‌پایان

فروشنده / اصغر فرهادی   تعرضِ پیرمرد گرسنه به رعنا -همه‌چیز از آن صحنۀ لعنتی آغاز می‌شود؛ صحنه‌ای که اگر یک عطف ِ پنهان نبود، و اگر فیلم‌ساز نشانش می‌داد، فروشنده کاری کلیشه بود و نان به نرخ روز خور؛

ادامه مطلب

تلخی‌های بی‌پایان

فروشنده / اصغر فرهادی   تعرضِ پیرمرد گرسنه به رعنا -همه‌چیز از آن صحنۀ لعنتی آغاز می‌شود؛ صحنه‌ای که اگر یک عطف ِ پنهان نبود، و اگر فیلم‌ساز نشانش می‌داد، فروشنده کاری کلیشه بود و نان به نرخ روز خور؛

ادامه مطلب
اسکرول به بالا