نقدهای نئوفرمالیستی

آفتاب ابدی یک ذهنِ پاک

نقدی بر پدر/ فلورین زلر   واقعیت کدام است؟ -این شاید نخستین پرسش در مواجهه با پدر باشد؛ فیلمی در روایتِ نقطه دیدِ یک ذهن پریشان؛ ذهنی سرگردان و...

آفتاب ابدی یک ذهنِ پاک

نقدی بر پدر/ فلورین زلر   واقعیت کدام است؟ -این شاید نخستین پرسش در مواجهه با پدر باشد؛ فیلمی در روایتِ نقطه دیدِ یک ذهن پریشان؛ ذهنی سرگردان و فرسوده که مدام خاطرات، توهمات و تخیلات را درهم می‌ریزد -به

ادامه مطلب

آفتاب ابدی یک ذهنِ پاک

نقدی بر پدر/ فلورین زلر   واقعیت کدام است؟ -این شاید نخستین پرسش در مواجهه با پدر باشد؛ فیلمی در روایتِ نقطه دیدِ یک ذهن پریشان؛ ذهنی سرگردان و فرسوده که مدام خاطرات، توهمات و تخیلات را درهم می‌ریزد -به

ادامه مطلب
اسکرول به بالا